Arbeidsmarktonderzoek

Arbeidsmarktonderzoek

Bij Lexnova hebben we ruime ervaring met het doen van arbeidsmarktonderzoek. We verrichten dit type onderzoek zeer regelmatig, met name vanuit de aansluiting met het onderwijs. Zo voeren wij jaarlijks meerdere onderzoeken uit in het kader van doelmatigheidsonderzoek voor nieuwe of bestaande opleidingen. We doen onderzoek naar de haalbaarheid van een opleiding en de perspectieven die afgestudeerden hebben op de arbeidsmarkt. In hoeverre sluit de opleiding aan bij de (bestaande en toekomstige) arbeidsmarktbehoefte? Welke onderwerpen zouden in de opleiding behandeld moeten worden en aan welke competenties zou aandacht moeten worden besteed? Meer informatie vindt u op de pagina macrodoelmatigheid.

Na goedkeuring van de macrodoelmatigheidsaanvraag moet een nieuwe opleiding verder worden ontwikkeld en worden geaccrediteerd door middel van een beoordeling via een toets nieuwe opleiding (TNO). Ook in deze fase kunnen wij ondersteuning bieden. Door het betrekken van het relevante werkveld kunnen wij inventariseren wat de eisen en verwachtingen zijn van organisaties en wat relevante ontwikkelingen zijn in de sector. Op deze manier wordt relevante input verkregen voor het opleidingsprofiel, de beoogde leerresultaten en de inrichting van het curriculum. We brengen in beeld waar een afgestudeerde van de opleiding aan zou moeten voldoen. Zo wordt er een optimale aansluiting gevonden bij de behoeften van de arbeidsmarkt. Dit kan door middel van het uitvoeren van enquètes of diepte-interviews met het werkveld, of door het bieden van een ondersteunende rol bij de inzet van werkveldcommissies.

Bij bestaande opleidingen kijken we opnieuw naar de aansluiting van het onderwijs op de behoeften van het werkveld, om de opleiding toekomstbestendig te maken en het gewenste profiel van de afgestudeerde in kaart te brengen. Zo ondersteunen wij u bij het vernieuwen en ontwikkelen van uw onderwijsaanbod of uw opleiding.

Naast arbeidsmarktonderzoek in het kader van macrodoelmatigheid voeren wij ook marktverkenningen van de arbeidsmarkt uit, voor bijvoorbeeld een bepaalde sector. We kijken onder andere naar:
 • Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de gevolgen voor beroepen, functies en opleidingen;
 • De opleidingsbehoefte in het actuele werkveld wat betreft opleidingsniveau en (toekomstig) benodigde kennis en competenties;
 • Functies waarvoor in de toekomst (moeilijk vervulbare) vacatures gaan bestaan;
 • De (lange termijn) kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de arbeidsmarkt. 
Afhankelijk van de specifieke onderzoeksvragen maken we gebruik van de volgende onderzoekstechnieken: 
 • Deskresearch 
 • Dataverzameling en -analyse 
 • Trendanalyse van alumni-onderzoek
 • Interviews (face-to-face, telefonisch)
 • Groeps- en paneldiscussies en focusgroepen 
 • Online enquètes met behulp van bijpassende software 
 • Workshops en expertmeetings
Het arbeidsmarktonderzoek kan zowel de vraagzijde als de aanbodzijde betreffen; zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn; en zowel een regionale als landelijke nadruk hebben. Wij stemmen onze onderzoeksaanpak graag af op uw wensen en vragen.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Projectvoorbeelden


Arbeidsmarktmonitor sport en bewegen 2020In 2020 hebben we de Arbeidsmarktmonitor Sport en bewegen 2020 (AMMS 2020) uitgevoerd, een gezamenlijk project van de NOC*NSF, MBO Raad, Hogescholen Sport Overleg, SBB, Nationale Raad Zwemveiligheid en de KVLO. Dit is een grootschalig arbeidsmarktonderzoek waarbij wij door middel van online enquêtes zowel werkgevers in het werkveld van sport en bewegen als mbo- en hbo-alumni van relevante opleidingen ondervragen. Zo wordt gekeken naar de aansluiting van het aanbod van gediplomeerden van sport- en bewegenopleidingen bij de vraag vanuit de sportarbeidsmarkt. Het onderzoek biedt waardevolle inzichten in ontwikkelingen in de arbeidsmarkt voor sport en bewegen. Voor meer informatie en de onderzoeksrapportage, kijk op www.arbeidsmarktmonitorsportenbewegen.nl.

Technische Universiteit Delft


Voor de Technische Universiteit Delft (TU Delft) hebben we in 2020-2021 arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd voor de masteropleidingen Civil Engineering en Applied Earth Sciences. Aanleiding voor het onderzoek was een herziening van de masteropleidingen binnen de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Om het arbeidsmarktpotentieel van de opleidingen in kaart te brengen, zijn voor beide opleidingen interviews gehouden en een digitale enquête afgenomen onder werkgevers. De TU Delft wenste inzicht te krijgen in de behoeften van werkgevers ten aanzien van afgestudeerden van deze masters, hoe er over de herziene opleidingsprofielen, afstudeerrichtingen en leerlijnen wordt gedacht en in hoeverre er behoefte is aan deze afgestudeerden binnen de eigen organisatie. Ook werd er ingegaan op relevante trends en ontwikkelingen in de sector en mogelijke uitstroomfuncties en -beroepen. De TU Delft gebruikt de uitkomsten van het arbeidsmarktonderzoek voor verdere aanscherping en validering van de opleidingen.

HanzePro

Voor HanzePro hebben wij in 2019 marktonderzoek uitgevoerd naar de scholingsbehoefte in het technisch domein. HanzePro biedt een onbekostigd opleidingsaanbod van cursussen, modules en deeltijdopleidingen aan, gericht op werkende professionals in de regio. Het opleidingsaanbod is gekoppeld aan het onderwijsaanbod van de Hanzehogeschool Groningen.

Het marktonderzoek startte met interviews met regionale werkgevers. Op basis van de resultaten heeft HanzePro enkele potentiële opleidingen kunnen opstellen. Deze opleidingsprofielen werden vervolgens in een online enquête onder werkgevers en professionals in de regio getoetst. Zo werd er extra gekwantificeerde informatie verkregen over de arbeidsmarktbehoefte van de optionele opleidingen. Het behoefteonderzoek leverde bruikbare informatie op waardoor HanzePro opleidingsdomeinen kon opstellen die nauw aansluiten bij de behoefte van het regionale werkveld en waar HanzePro het aanbod mee kon uitbreiden.

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2